พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาโปรดให้ผู้แทนพระองค์ อัญเชิญ ผ้าไตร แจกันดอกไม้ และพวงมาลาพระราชทานมา นมัสการสรีระสังขาร หลวงปู่ลี กุศลธโร

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น.

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายสุริยพันธ์ ราชวังเมือง ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้ควบคุมการปฏิบัติราชการ วังเทเวศร์ เป็นผู้อัญเชิญ ผ้าไตร แจกันดอกไม้ และพวงมาลาพระราชทานมา นมัสการสรีระสังขาร หลวงปู่ลี กุศลธโร ณ วัดภูผาแดง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

โดย ในการนี้ พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก เจ้าอาวาสวัดนาคำน้อย อำเภอนายูง แม่ชี หม่อมหลวงสราลี กิติยากร นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ฝ่ายตุลาการ ทหาร ตำรวจ และหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้พร้อมใจกันไปสวดมนต์ ทำวัตรเย็น โดยพร้อมเพรียงกัน ณ วัดภูผาแดง อำเภอหนองวัวซอ