จัดใหญ่! อุดรธานีชวนช็อปสินค้า-ของดีท้องถิ่น 2-6 สิงหาคม 2561

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี เตรียมจัดงาน “มหกรรมเครือข่ายสินค้าเมืองอุดร” ระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2561 ที่ลานเดอะแลนด์ ศูนย์การค้ายูดี ทาวน์ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันละ 2,000 คน และผู้ค้า 200 ราย คาดว่าจะมียอดขาย รายละ 3,000-5,000 บาทต่อวัน

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า จังหวัดอุดรธานี โดย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี มีแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี ที่ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม และยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย มุ่งเน้นให้จังหวัดอุดรธานี เป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ และเสริมสร้างเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืน อีกทั้งได้ให้ความสำคัญกับการรวมกลุ่ม ทั้งโดยนิตินัย และพฤตินัย เพื่อให้เกิดพลังและอำนาจ ในปัจจุบันการประกอบอาชีพในลักษณะของกลุ่มอาชีพ สหกรณ์วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มอื่นๆ ถือว่าเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งปัญหาโดยรวมของกลุ่ม ทุกผลิตภัณฑ์นั้น เกี่ยวข้องกับการตลาดเป็นส่วนใหญ่

จังหวัดอุดรธานี พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องผลักดันส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้า ซึ่งเป็นของดีเมืองอุดรให้เป็นที่เผยแพร่รู้จักของผู้บริโภค ทั้งจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดต่างๆ รวมถึงประชาชนของประเทศเพื่อนบ้าน จึงได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณจังหวัด จากเงินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ เพื่อดำเนินการจัดงาน “มหกรรมเครือข่ายสินค้าเมืองอุดร” ในครั้งนี้ โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณลานเดอะแลนด์ ศูนย์การค้ายูดี ทาวน์ อุดรธานี

ด้านนายดุสิต ทองทา สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ได้รับงบประมาณจังหวัด โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้แก่ผู้ประกอบการในจังหวัดอุดรธานี และเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในการเข้าถึงสินค้าโดยตรง ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ภายใต้โครงการ “มหกรรมสินค้าเมืองอุดร” ช้อปให้แหลก แบกกลับบ้าน เพื่อให้ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และผู้บริโภคในการพัฒนาสินค้าโดยไป

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างโอกาส เพิ่มช่องทางการตลาด และสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาชิกผู้ผลิตสินค้าของสหกรณ์ เพื่อชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืน เป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานขบวนการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ รวมถึงการกระจายสินค้าด้านการเกษตร และเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพในจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดอื่นๆ เพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่กลุ่มผู้ผลิตสินค้าจากชุมชน และผู้บริโภค ได้สินค้าดี ในราคายุติธรรม และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้าจากเกษตรกร

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในเขตจังหวัดอุดรธานี ผู้ประกอบการสมาชิก กลุ่มเครือข่ายสหกรณ์ทั่วประเทศ ประชาชน และสื่อมวลชนทั่วไป

ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการน้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน, ลานวิถีเกษตรองชาวสหกรณ์, สหกรณ์สอนอาชีพ, เสวนาวิชาการ, ยกทัพ สินค้าจากผู้ผลิตโดยตรง กลุ่มสินค้าเกษตร สมุนไพร ผ้าทอมือ เครื่องประดับ อาหาร และเครื่องดื่ม กว่า 200 ร้านค้า, สินค้านาทีทอง ไข่ไก่เบอร์ 2 แผงละ 60 บาท จำนวนจำกัด ข้าว และผลไม้, การแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสาน และศิลปินมากมาย

“คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันละ 2,000 คน และผู้ค้า 200 ราย คาดว่าจะมียอดขาย รายละ 3,000-5,000 บาทต่อวัน” นายดุสิตกล่าว

 

ข้อมูลจาก : ประชาชาติธุรกิจ