จังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรม “รวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน”

อุดรฯ จัดกิจกรรม “รวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน” (ข่าวอุดร ออนไลน์)

ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดงาน “รวมใจประชา เมตตาคนปัญญาอ่อน” ประจำปี 2561 เพื่อให้สังคมรับทราบเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนพิการทางสติปัญญา ภายในงานมีการแสดงของเด็กจากศูนย์และเครือข่าย และรับมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น. ที่โรงแรมเจริญโฮเต็ล อุดรธานี นางกฤษณา ธีระวุฒิ ประธานคณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี กล่าวเปิดงาน “รวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน” ประจำปี 2561 โดยคณะกรรมการศูนย์ฯ มีแขกผู้มีเกียรติ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กร สโมสรต่างๆ รวมทั้งผู้ปกครองและครอบครัวผู้พิการทางสติปัญญา ร่วมงาน

นางกฤษณา ธีระวุฒิ กล่าวว่า ด้วยวันที่ 14 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันเมตตาปัญญาอ่อน โดยมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กำหนดให้มีการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของคนพิการทางสติปัญญา ดังนั้นศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานีจึงได้จัดกิจกรรมวันงาน “รวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน”ขึ้น เพื่อให้สังคมได้รับทราบเกี่ยวกับการช่วยเหลือ โดยได้เชิญหน่วยงาน องค์กรภาคและเอกชน มูลนิธิ สโมสร ต่างๆ มาชมการแสดงของเด็กจากศูนย์ฯและจากเครือข่าย เช่น ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี และมอบทุนประกอบอาชีพให้แก่ครอบครัวคนพิการทางสติปัญญา โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึงจังหวัดอุดรธานี จำนวน 26 ครอบครัวๆละ 2,000 บาท นอกจากนี้ยังรับเงินบริจาคจากผู้มิจิตเมตตาในการจัดกิจกรรม เดินวิ่งการกุศลเพื่อคนพิการทางสติปัญญา ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 ซึ่งรายได้ต่างๆที่ได้มาศูนย์ฯจะนำไปใช้จ่ายสำหรับเด็กกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกศูนย์ฯ การจำหน่ายดอกบานชื่น สัญลักษณ์ “วันเมตตาปัญญาอ่อน” และผลิตภัณฑ์งานฝีมือของเด็กจากศูนย์ฯ หาทุนเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสติปัญญา

นางกฤษณา กล่าวอีกว่า ศูนย์ฯทำงานเพื่อนพิการทางสติปัญญา โดยการสนับสนุนและร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคลปัญญาอ่อน ให้สังคมตระหนักว่าผู้ที่มีสภาวะปัญญาอ่อนอาจจะมองว่าไม่เป็นปัญหาที่เร่งด่วน แต่แนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึ้น คนพิการทางสติปัญญาแม้จะเป็นทรัพยากรบุคคลของประเทศชาติ แต่เป็นบุคคลที่ถูกชักจูงง่าย ด้วยสติปัญญาที่ด้อยกว่าคนปกติ อาจจะไปเชื่อมโยงกับปัญหาอื่น เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณี หรือปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น ซึ่งเป็นปัญหาต่อครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติในที่สุด ดังนั้นการมีศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนที่ให้บริการแก่ครอบครัว จึงนับเป็นโอกาสที่ดี จึงอยากจะเชิญชวนหน่วยงานและองค์กรต่างๆให้การสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเงิน สิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อให้ศูนย์ฯสามารถดำเนินการช่วยเหลือเด็กและครอบครัวให้มีศักยภาพสามารถช่วยเหลือตนเองให้อยู่ในชุมชน สังคมและประเทศชาติอย่างเต็มศักยภาพต่อไป

ข้อมูลจาก : ข่าวอุดร ออนไลน์