นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน และชมกิจกรรมแนะแนวอาชีพต่างๆ กับกลุ่มเป้าหมาย ในโครงการThe Idol 2 ตลาดนัดอาชีพมีอนาคต

ศึกษาธิการอุดรฯ จับมือจัดหางาน จัด The Idol 2 ตลาดนัดอาชีพมีอนาคต (ข่าวอุดร ออนไลน์)

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ที่สวนน้ำเพลย์พอร์ต อุดรธานี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี และภาคีเครือข่าย โครงการ UD New Generation จัดกิจกรรม โครงการตลาดนัด แนะแนวอาชีพ สร้างแรงจูงใจเพื่อการศึกษาต่อ และฝึกประสบการณ์อาชีพ หรือ The Idol 2 โดยมีกลุ่มเป้าหมายตัวแทนนักเรียนชั้น ม. 3 จาก 18 โรงเรียนนำร่อง บุคลากร เจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม 720 คน โดยในเวลา 13.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน และชมกิจกรรมแนะแนวอาชีพต่างๆ กับกลุ่มเป้าหมายด้วย

ว่าที่ร้อยโทอนุเทพ ศรีดาวเรือง จัดหางานจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานีได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างเยาวชนรุ่นใหม่จังหวัดอุดรธานี หรือ UD New Generation เพื่อพัฒนาสมรรถนะที่เหมาะสมแก่เด็กและเยาวชนของจังหวัดอุดรธานี ให้มีศักยภาพ และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน เป็นการพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตามแนวทางอุดรโมเดลประกอบด้วยการพัฒนาผู้เรียนใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านทักษะภาษาอังกฤษ ด้านทักษะการวางแผนศึกษาต่อและประกอบอาชีพตามความถนัดและสอดคล้องกับตลาดแรงงานในอนาคต และด้านทักษะชีวิต เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นเครื่องมือสำคัญในการประกอบอาชีพสู่มาตรฐานความรู้ระดับสากล ด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลายเป็นการขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปการศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน

โครงการตลาดนัดแนะแนวอาชีพสร้างแรงบันดาลใจเพื่อการศึกษาต่อและฝึกประสบการณ์อาชีพ เป็นโครงการตามแผนการพัฒนาด้านทักษะการวางแผนการศึกษาต่อและประกอบอาชีพตามความถนัด และสอดคล้องกับตลาดแรงงาน เป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการศึกษาต่อแนะแนวเส้นทางการประกอบอาชีพ และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านทักษะอาชีพให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ การดำเนินงานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 720 คน ประกอบด้วย นักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีที่เข้าร่วมโครงการ 18 โรงเรียน และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกลุ่ม A-Chieve กลุ่มมาดีอีสาน บุคลากรสถานประกอบการในจังหวัดอุดรธานี และพื้นที่ใกล้เคียง ในการเป็นวิทยากรร่วมจัดประสบการณ์อาชีพในครั้งนี้ จำนวน 4 อาชีพ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรรม 4.0 กลุ่มอาชีพเฉพาะทางกลุ่มเจ้าของกิจการ และกลุ่มพนักงานมืออาชีพ ในรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาต่อเพื่อการมีอาชีพและมีงานทำที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัด และตามนโยบายของอุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0 จากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในจังหวัดอุดรธานี

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า กลุ่มอาชีพที่นำมาแนะแนวให้กลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกรรม 4.0 ได้แก่ สบายดีฟาร์ม สวนบ้านน้อย อุดรฟลาวเวอร์เมล่อนฟาร์ม, กลุ่มอาชีพเฉพาะทาง ได้แก่ ร้านอู่ตุ๋ย ช่างนพคอมพิวเตอร์ ร้านไอเดียป้าย กุมภวาปี, กลุ่มเจ้าของกิจการ ได้แก่ แซนวิช ยงโซโก้ ร้านลายคราม แจ่วฮ้อนแม่มานี, กลุ่มพนักงานมืออาชีพ ได้แก่ พนักงานขาย ร้านสีรุ่งรวี เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ, กลุ่มเทคโนโลยีและบริการในสระว่ายน้ำ ได้แก่ Pool Service, Life Guard และ โรงเรียนสอนอาชีพเรือสำราญและการโรงแรม และกิจกรรมจากทีม A-Chieve 

ข้อมูลจาก : ข่าวอุดร ออนไลน์