นายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน และบรรยายพิเศษ ในหลักสูตร เสริมศักยภาพวิทยากรครูต้นแบบเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด

ป.ป.ส. ภาค 4 ติวเข้ม วิทยากรครูต้นแบบเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยฯ อุดรฯ (ข่าวอุดร ออนไลน์)

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ที่โรงแรมการิน อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4 จัดการฝึกอบรมหลักสูตร เสริมศักยภาพวิทยากรครูต้นแบบเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
ในเด็กปฐมวัย จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 1 โดยมี นายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน และบรรยายพิเศษ

นายวิสุทธิ์ ภู่เงิน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4 กล่าวว่า สำนักงาน ป.ป.ส.ได้มีการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยตั้งแต่ปี 2558-2559 ที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการพัฒนาสื่อทั้งหนังสือนิทานชุด “อ่านอุ่นรัก” สื่อการเล่นชุด”เล่นล้อมรัก” เพื่อสนับสนุนให้กับครูผู้สอน และครูผู้ดูแลเด็กได้นำไปใช้เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับเด็กปฐมวัย รวมทั้งได้มีการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ให้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลปลูกฝังการสร้างภูมคุ้มกันให้กับเด็กปฐมวัยมาอย่างต่อเนื่อง และในงบประมาณ พ.ศ. 2561 นี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ได้พัฒนาชุดสื่อต้นแบบเพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะสมองให้กับเด็กปฐมวัยขึ้น ประกอบด้วย กิจกรรมเคลื่อนไหวเข้าจังหวะ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ และกิจกรรมกลางแจ้งซึ่งล้วนเป็นกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมและพัฒนาทักษะ EF ในด้านต่างๆ ให้กับเด็กได้ ซึ่งการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่กล่าวมา จะนำวัสดุ/ อุปกรณ์ที่มีอยู่ทั่วไปในพื้นที่มาใช้ประกอบในการออกแบบกิจกรรมได้โดยง่าย ดังนั้น สำนักงาน ป.ป.ส. จึงได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมศักยภาพวิทยากรครูต้นแบบเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย” ขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถออกแบบกิจกรรมส่งเสริมทักษะ EF ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ การจัดกิจกรรมต่างๆที่เสริมสร้างทักษะ EFในเด็กปฐมวัยระหว่างกันและกันรวมทั้งได้ทบทวนความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด/ ทฤษฎี Executive functions (EF) และร่วมจัดทำแผนการเรียนการสอนเพื่อนำไปถ่ายทอดให้กับครูในพื้นที่ของตนได้ และที่สำคัญคือได้ร่วมกันสะท้อนปัจจัยความสำเร็จ ปัญหา อุปสรรค และประเมินผลชุดสื่อต้นแบบเพื่อนำไปปรับปรุงให้เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยต่อไป

ด้านนายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558 – 2562 ยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด มีเป้าหมายในการลดอัตราเสี่ยงของกลุ่มเป้าหมายต่างๆตามช่วงวัย ซึ่งมีสภาวะปัญหาของแต่ละช่วงวัยและสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ที่แตกต่างกัน จากสภาพปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนในปัจจุบันมีแนวโน้มความรุนแรง และมีเด็กและเยาวชนที่อายุ ลดต่ำลงเข้าสู่วงจรปัญหายาเสพติดเพิ่มมากขึ้น การดำเนินการป้องกันยาเสพติดเพียงกลุ่มเด็กและกลุ่มวัยรุ่น จึงเป็นการดำเนินงานที่ล่าช้าหรือไม่ทันต่อสภาพปัญหาที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงดำเนินการได้ยากลำบาก เนื่องจากขาดพื้นฐานทักษะชีวิตและภูมิคุ้มกันที่ดีพอ อันเป็นผลจากการเลี้ยงดูของครอบครัวและบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ในช่วงปฐมวัย ทั้งนี้ การสร้างพื้นฐานภูมิคุ้มกันยาเสพติดตั้งแต่เด็กปฐมวัย สามารถส่งผลให้เด็กมีพื้นฐานความคิดและจิตใจที่พร้อมและสามารถต่อยอดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเมื่อเติบโตขึ้นในแต่ละช่วงวัยได้

การจัดการฝึกอบรมหลักสูตร เสริมศักยภาพวิทยากรครูต้นแบบเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยในครั้งนี้ นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้นำท่านซึ่งมีบทบาท หน้าที่หลักในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับกลุ่มเด็กดังกล่าว และการที่ท่านจะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กได้ ครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กจำเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาทั้ง ด้านหลักคิด ในเชิงวิชาการ การออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเด็กเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและบริบทของแต่ละพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป

อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับโครงการเสริมศักยภาพวิทยากรครูต้นแบบ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย จะอบรมรวม 4 รุ่น คือ วันที่ 12 , 13 , 28 และ 29 มิถุนายน 2561 โรงแรมการิน อุดรธานี ภายในงาน จะมีการบรรยาย แนวทางการขับเคลื่อนงานป้องกันยาเสพติด โดย ป.ป.ส.ภาค 4 , บรรยาย รู้จัก EF (การบริหารสมอง) , การแบ่งกลุ่ม ระดมการฝึกทักษะการเขียนแผนฯ พร้อมอภิปรายผลฯ

ข้อมูลจาก : ข่าวอุดร ออนไลน์