อุดรฯ เปิดศูนย์บันดาลไทย แห่งที่ 2 ที่ ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์จากชุมชนคุณธรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ที่หอประชุมปรีชา ชัยรัตน์ ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน อุดรธานี นางสุนันทา มิตรงาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในโครงการส่งเสริมศูนย์บันดาลไทย จังหวัดอุดรธานี พิธีเปิดศูนย์บันดาลไทย ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน อุดรธานี พิธีมอบเกียรติบัตรให้ ชุมชนคุณธรรม ต้นแบบ 14 ชุมชน โดยมีนายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวต้อนรับ

ดร.เกศินี สวัสดี วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้คัดเลือกให้จังหวัดอุดรธานี โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดนำร่องกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ใน 5 การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ภายใต้ศูนย์บันดาลไทย ประจำปี 2561 เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย หรือ Cultural Product of Thailand : CPOT และผลิตภัณฑ์ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยในปีงบประมาณ 2560 จังหวัดอุดรธานี มีการจัดตั้งศูนย์บันดาลไทย หรือ The Center of Thai Inspiration ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทพวนบ้านเชียง ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี และในการขับเคลื่อนศูนย์บันดาลไทย ปีงบประมาณ 2561 กำหนดจัดตั้งศูนย์บันดาลไทย เพิ่มจำนวน 1 แห่ง ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน อุดรธานี

โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย หรือ Cultural Product of Thailand : CPOT และผลิตภัณฑ์ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 2.เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย หรือ CPOT ของชุมชนคุณธรรม จัดทำฐานข้อมูลพื้นฐานในการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยของชุมชนต่อไป

เป้าหมาย ในเชิงปริมาณ เปิด “ศูนย์บันดาลไทย” จำนวน 1 แห่ง ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน อุดรธานี และการแสดงผลงานจากชุมชนคุณธรรมต้นแบบ 14 ชุมชน และในเชิงคุณภาพ ศูนย์บันดาลไทย ได้รับการส่งเสริม สามารถเป็นจุดประชาสัมพันธ์ และเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย หรือ CPOT ของชุมชนคุณธรรมฯ ของจังหวัดอุดรธานี และผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยจากชุมชนคุณธรรมฯ ได้รับการพัฒนาต่อยอด สร้างรายได้เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชน

สำหรับชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร จังหวัดอุดรธานี 14 ชุมชน ได้แก่ 1.อ.ไชยวาน วัดจำปาสีหราช ชุมชนบ้านสะงวย 2.อ.น้ำโสม วัดโคเขตตาราม ชุมชนบ้านนางัว 3.อ.หนองแสง วัดสะอาดเรืองศรี ชุมชนบ้านนาดี 4.อ.เมืองอุดรธานี วัดไชยารามหนองสวรรค์ ชุมชนบ้านหนองสวรรค์ 5.อ.เมืองอุดรธานี วัดศรีโพธิ์ทองรัตนาราม กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอก 6.อ.หนองหาน วัดสระแก้ว ชุมชนตำบลบ้านเชียง 7.อ.บ้านดุง วัดหนองทุ่มบัณฑิต ชุมชนบ้านหนองแวง 8.อ.ทุ่งฝน วัดคอนสวรรค์ กลุ่มทอผ้าบ้านกุดค้า 9.อ.บ้านผือ วัดศรีโสภณ กลุ่มสืบสานต่อผ้าทอมือ และ 10. อ.เพ็ญ วัดบุญสวาท ชุมชนบ้านยามกาน้อย

ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ 4 ชุมชน จัดแสดงนิทรรศการ สาธิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ได้แก่ 1.อ.บ้านผือ ชมรมไทพวนอำเภอบ้านผือ 2.อ.พิบูลย์รักษ์ บ้านดงยางพรพิบูลย์ 3.อ.พิบูลย์รักษ์ บ้านดงยางน้อย และ 4. อ.เพ็ญ บ้านสินเจริญ

ที่มา : ข่าวอุดร ออนไลน์