นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน มอบเกียรติบัตรสำหรับโรงเรียนและนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขันพื้นฐาน (O - NET) ปีการศึกษา 2560 ดีเด่น

สพม.20 อุดรธานี จัดงาน “วันเกียรติยศ ปีการศึกษา 2560” (ข่าวอุดร ออนไลน์)

วันที่ 15 พฤษภาคาม 2561 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุม โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา จังหวัดอุดรธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จัดกิจกรรม “วันเกียรติยศ ปีการศึกษา 2560” โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน มอบเกียรติบัตรสำหรับโรงเรียนและนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขันพื้นฐาน (O - NET) ปีการศึกษา 2560 ดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 และให้โอวาทสำหรับผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียน

นายมรกต กลัดสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ได้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ

ในการจัดการศึกษาสิ่งที่บอกคุณภาพได้ว่า สำเร็จหรือไม่นั้น ต้องมีระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา ซึ่งการวัดและประเมินผลระดับชาติจะประเมินนักเรียนทุกคนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกปีการศึกษา เพื่อนำผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่างๆ และนำไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายทั้งระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและระดับประเทศ

ในปีการศึกษา 2560 การประเมินผลระดับชาติ โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้จัดสอบและประกาศผลการทดสอบเรียบร้อยแล้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ได้วิเคราะห์ผลการสอบเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดงานวันเกียรติยศ ปีการศึกษา 2560 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.เพื่อมอบเกียรติบัตรสำหรับโรงเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET ดีเด่น 2.เพื่อมอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน และนักเรียนที่ได้คะแนนรวมสูงสุดอันดับ 1 ถึง 3 ของโรงเรียน

การจัดงานวันเกียรติยศ ในครั้งนี้มีโรงเรียนได้รับเกียรติบัตร จำนวน 32 โรงเรียน นักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนในวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 20 คน นักเรียนที่ได้คะแนนรวมสูงสุด อันดับที่ 1 ถึง 3 ของโรงเรียน จำนวน 375 คน

สำหรับรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร ผลการทดสอบ O-NET ดีเด่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จำนวน 32 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2.โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 3.โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 4.โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 5.โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 6.โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 7.โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 8.โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ 9.โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม 10.โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 11.โรงเรียนตาดทองพิทยาคม 12.โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม 13.โรงเรียนหนองหานวิทยา 14.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 15.โรงเรียนอุดรพัฒนาการ 16.โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 17.โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 18.โรงเรียนภูพระบาทวิทยา 19.โรงเรียนภูพานวิทยา 20.โรงเรียนสามพร้าววิทยา 21.โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม 22.โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สอง 23.โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา 24.โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร 25.โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์ 26.โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ 27.โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 28.โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 29.โรงเรียนนาไหมพิทยาคม 30.โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา 31.โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร และ 32.โรงเรียนยูงทองพิทยาคม

นักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนในวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 20 คน ซึ่งทั้งหมดเป็นนักเรียนโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล แบ่งเป็น ระดับชั้น ม.3 ได้แก่ 1.นางสาวญาณิศาน์ นิ่มทวัฒน์ 2.นางสาววริศรา เต็งรังสรรค์ 3.นางสาวกัญญาพัชร พิทักษ์สฤษดิ์ 4.นายปารินทร์ สมบูรณ์พร้อม 5.นายปรีย์วรา เรืองอร่าม 6.นายสุกฤษฏิ์ มโนมัยโรจน์ 7.นายเปรม เลิศพงศ์พิพัฒน์ 8.นางสาวธณัทอร ขุริรัง 9.นางสาวธัญรัศม์ อยู่ยงยุวัฒน์ 10.นายรัฐพร อุตะมะ 11.นาวสาวจิดาภา ปานนูน และ 12.นางสาวภาพิมล สุขสถิต

ระดับชั้น ม.6 ได้แก่ 1.นายพิจักษณ์ ชินวานิชย์เจริญ 2.นายกันต์พงษ์ ลีประเสริฐภร 3.นายชณาเทพ ทวีนันท์ 4.นายสิรภพ สัตติวิวัฒนพงศ์ 5.นางสาวอชิรญา อัศวภูมิ 6.นางสาวพีรยา วิสุทธิเมธีกร 7.นางสาวสุธิดา นำชัยทศพล และ 8.นายเกศฎา โฮซากะ

ข้อมูลจาก : ข่าวอุดร ออนไลน์