อุดรฯ คัดเลือกผลิตภัณฑ์และต่อยอดวัฒนธรรมไทย

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ์ เนติโพธิ์) ชั้น 3 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย และต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ภายใต้โครงการส่งเสริมศูนย์บันดาลไทย จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2561

ดร.เกศินี สวัสดี วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม ได้พิจารณาให้จังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดนำร่อง 1 ใน 5 จังหวัด ที่มีศักยภาพโดดเด่น และชุมชนคุณธรรม ที่มีความพร้อมในการผลิตผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย จังหวัดนำร่อง จำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย ลำปาง อุดรธานี ฉะเชิงเทรา และตรัง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย จากชุมชนคุณธรรม

โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมศูนย์บันดาลไทย ตามโครงการ จำนวน 5 กิจกรรม ประกอบด้วย 1.การประชุม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้ จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรม 2.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมทำคิวอาร์โค๊ด ประกอบ จำนวน 2 ชุดๆ ละ 10 ป้าย รวม 20 ป้าย 3.การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย และต่อยอด พัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย จังหวัดอุดรธานี 4.การจัดทำเว๊บไซด์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี และทำเพจ “ศูนย์บันดาลไทย จังหวัดอุดรธานี” เพื่อเผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชน และ 5.จัดทำพิธีเปิดศูนย์บันดาลไทยแห่งใหม่ ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน อุดรธานี ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงาน

สำหรับกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย และต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยจากชุมชนคุณธรรม ประกอบด้วย ภาคเช้า การนำเสนอผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา ประเมินคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) ภาคบ่าย การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ การตลาด และสร้างแรงบันดาลใจ ในการนำทุนวัฒนธรรมมาใช้เพิ่มคุณค่าทางสังคม และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธฺ เพ็งชัย จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เป็นผู้ประกอบการ เจ้าของภูมิปัญญา จาก 9 อำเภอ จำนวน 16 กลุ่ม และนักวิชาการวัฒนธรรม รวม 65 คน ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

ผลปรากฏว่า ผู้ผ่านการคัดเลือก มีทั้งสิ้น 8 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1.ผ้าไหม “สายสัมพันธ์ไทย-จีน ก่อนประวัติศาสตร์” ของ นางประดิษฐ์ มีพลงาม กลุ่มทอผ้าไหม ผ้าฝ้ายบ้านนาดี ม.10 ต.นาดี อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 2.ผ้าคลุมไหล่ ลายจากห่อพระคัมภีร์ใบลานโบราณ ของ นายอภิชาต พลบัวไข กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอก อ.เมือง จ.อุดรธานี 3.ผ้าขิดสลับหมี่ ลายมรดกโลก ของ นายเฉลิมชัย ไชยวงศ์ กลุ่มหัตถศิลป์ ถิ่นอีสาน ตลาดผ้านาข่า ต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี 4.กระเป๋าเป้ ผ้าย้อมคราม ของ นายชุมพร สุทธิบุญ ร้านประกายไหมไทย ม.13 บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 5.ผ้าขาม้าอีโป้มงคล 9 สี ของ กลุ่มทอผ้า ชมรมไทยพวนอำเภอบ้านผือ บ้านถ่อน ม.2 ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 6.ผ้าฝ้ายทอผ้าลาย “คนแดงภูพระบาท” ของ กลุ่มทอผ้า ชมรมไทยพวนอำเภอบ้านผือ บ้านถ่อน ม.2 ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 7.ผ้าฝ้ายเข็นมือ “หมี่ขิดดอกสะแล่งหอมไก่” ของ กลุ่มทอผ้า ชมรมไทยพวนอำเภอบ้านผือ บ้านถ่อน ม.2 ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี และ 8.ชุดราตรีสมัยใหม่ลายผ้าขาวม้าอีโป้ 7 สี ย้อมสีธรรมชาติ เสื้อเชิ้ตลายผ้าขาวม้า ของ นางจีรวรรณ จันทะเลิศ กลุ่มสืบสานต่อผ้าทอมือ ม.14 อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

  

  

 

 

ข้อมูลจาก : ข่าวอุดร ออนไลน์