อบจ.อุดรฯ ติวเข้มตลาดประชารัฐ

วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ที่ศูนย์ฝึกประสบการวิชาชีพ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวประชารัฐ “หลักสูตรผู้บริหารจัดการตลาด Chief Marketing Officer (COM) รุ่นที่ 1 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 80 คน

นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางประชารัฐ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลตามโครงการตลาดประชารัฐ ให้เกิดผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดจัดการฝึกอบรม จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 3 วัน ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โดยรุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2561 หลักสูตรผู้บริหารจัดการตลาด Chief Marketing Office (COM) และรุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2561 หลักสูตรเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง People Involved Officer (PIO)

ซึ่งการอบรมในรุ่นที่ 1 หลักสูตรผู้บริหารจัดการตลาด กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหารจัดการตลาดประชารัฐ ของจังหวัดอุดรธานี จำนวน 80 คน โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลตามโครงการตลาดประชารัฐให้เกิดผลการปฏิบัติเป็นรูปธรรม 2.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ส่วนราชการ และผู้บริหารจัดการตลาดประชารัฐ (CMO) สามารถให้คำแนะนำการบริหารจัดการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดทำแผนการตลาด วิเคราะห์การตลาด พัฒนาสินค้า และสร้างความพอใจให้ผู้บริโภค 3.เพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชนและผู้ประกอบการ สามารถยกระดับการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 4.เพื่อส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพของประชาชน

ด้านนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า การดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ เป็นโครงการที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการเพิ่มโอกาส เพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ บนวิถีพอเพียง ทั้งยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และเพิ่มพูนทักษะในการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกิดกลุ่มอาชีพที่หลากหลาย มีการพึ่งพาอาศัยกันและกัน อันจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน ผู้ประกอบการในท้องถิ่น จึงต้องมีการบูรณาการร่วมกัน กับ CMO และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยให้การขับเคลื่อนตลาดประชารัฐให้มีความยั่งยืน มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สามารถดำรงอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

ข้อมูลจาก facebook : Udonthani E-Magazine