การอบรมให้ความรู้การปฏิบัติราชการแก่เจ้าหน้าที่ กอ.รมน. ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 2

วันที่ 28 มี.ค.61 เวลา 09.00 น. ที่สโมสรร่วมเริงไชย กองทัพพภาค 2 ค่ายสุรนารี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นายธนพล จันทรนิมิ รอง ผวจ.อด. เข้าร่วม การอบรมให้ความรู้การปฏิบัติราชการแก่เจ้าหน้าที่ กอ.รมน. ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 2 โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. กฎหมายบริหารราชการแผ่นดิน
2. กฎหมายบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
3. กฎหมายแบ่งส่วนราชการ
4. กฎหมายเฉพาะเรื่อง
5. กฎหมายข้อมูลข่าวสาร
6. ระเบียบกำกับและติดตามการปฎิบัติราชการในภูมิภาค

ข้อมูลจาก : ข่าวอุดร ออนไลน์