ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดงาน ESAN EXPO 2018

วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ์ เนติโพธิ์) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานีหลังใหม่ นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการประชุม กรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กิจกรรมส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการเกษตร (ESAN EXPO 2018) ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 โดยมีคณะกรรมการ อาทิ นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี พันโทวรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานีด้านการค้าการลงทุน, นายเสกสรร ศรีไพรวรรณ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุดรธานี เป็นต้น

โดยการประชุมครั้งนี้ มีการพิจารณา รายละเอียดด้านการจัดแสดงสินค้า Premium ในพื้นที่ Atrium, Tem 6, Tem 7 , รายละเอียดในพื้นที่จัดงาน และจำหน่ายสินค้า Square A (อารยธรรมลุ่มน้ำโขง กลุ่มชาติพันธุ์ ประเพณี วัฒนธรรม ศรัทธาความเชื่อ มรดกโลก) รายละเอียดพื้นที่จัดงานและจำหน่ายสินค้า Square B (ศิลปหัตถกรรม ศิลปิน กีฬา Carnival กิจกรรมประกวดแข่งขันด้านต่างๆ และจำหน่ายสินค้า Square C (ดนตรี การละเล่นพื้นเมือง) และรายละเอียดพื้นที่จัดงานและจำหน่ายสินค้า Square D (อาหาร)

 

ข้อมูลจาก Udonthani E-Magazine