อุดรธานี ประชุมจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิดประชุมการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ฉบับทบทวนใหม่ (พ.ศ. 2562) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามแนวทางที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารเชิงพิ้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 
โดยมี นายพรเทพ ศักดิ์สุจริต ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1, นางฉายา ตยางคนนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี , นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ,หัวหน้าส่วนภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอุดรธานี 2 โรงแรมบ้านเชียง

ข้อมูลจาก : ข่าวอุดร ออนไลน์