นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 7/2560

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 7/2560 โดยมี ส่วนราชการ ภาคเอกชนจากจังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ เลย และนายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย อดีตประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุม เช่น การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายจังหวัด เป็นต้น

ข้อมูลจาก : ข่าวอุดร ออนไลน์