ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนขับเคลื่อนตลาดประชารัฐในพื้นที่ เตรียมจัดแถลงข่าวเปิดตัวโครงการตลาดประชารัฐ 24 พฤศจิกายน 2560

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนขับเคลื่อนตลาดประชารัฐในพื้นที่ เตรียมจัดแถลงข่าวเปิดตัวโครงการตลาดประชารัฐ 24 พฤศจิกายน 2560 ในขณะที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี ตั้งโต๊ะรับลงทะเบียนผู้ประกอบการร่วมโครงการตลาดประชารัฐทุกวันถึง 30 พฤศจิกายนนี้ ที่โถงชั้น 1 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
เมื่อเวลาบ่ายโมงของวันที่ 13 พ.ย. 2560 ที่ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ประจำจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 2/2560 เพื่อพิจารณาคัดเลือกตลาดประชารัฐจังหวัดอุดรธานี และพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาคัดเลือกร้านค้าเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ , คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมกระตุ้นการตลาดโครงการตลาดประชารัฐ โดยมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

จากการที่รัฐบาลมีนโยบายที่ให้ทุกจังหวัดขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐและเปิดลงทะเบียนผู้ประกอบการร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการ ใน 9 ประเภทตลาด ซึ่งประกอบด้วย ตลาดประชารัฐ Green Market ,ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ,ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ,ตลาดประชารัฐ กทม. คืนความสุข ,ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด ,ตลาดประชารัฐ Modern Trade ,ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ,ตลาดประชารัฐต้องชม และตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม
ในส่วนของจังหวัดอุดรธานีได้มีการดำเนินงานตลาดประชารัฐ 179 แห่ง ประกอบด้วย ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ 31 แห่ง ,ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ 144 แห่ง ,ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน (ธกส.) 1 แห่ง ที่โนนสะอาด ,ตลาดประชารัฐต้องชม 3 แห่ง ตลาดปลาสินเจริญ ตลาดบ้านเชียง และตลาดปลาสร้างคอม

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ในการขับเคลื่อนตลาดประชารัฐในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จังหวัดได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ประจำจังหวัดอุดรธานี โดยมีหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมเข้ามาร่วมดำเนินงาน เพื่อบูรณาการการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด กำกับ ติดตามเร่งรัดการจัดสรรพื้นที่ให้กับผู้ลงทะเบียน ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้โครงการตลาดประชารัฐบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และมีหน่วยงานที่ดำเนินการตลาดเดิมเป็นผู้รับผิดชอบทั้งในส่วนของจังหวัดและ 20 อำเภอ โดยในการดำเนินการนั้นจะพิจารณาจากตลาดเดิมที่ดำเนินการอยู่แล้ว พัฒนาให้เกิดความเข็มแข็งยั่งยืน เป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

ทั้งนี้ จังหวัดอุดรธานีได้กำหนดแถลงข่าวตลาดประชารัฐจังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ ตลาดร่มเขียว และกำหนด Kick OF โครงการตลาดประชารัฐจังหวัดอุดรธานีต้นเดือนธันวาคม 2560 สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐจังหวัดอุดรธานี เชิญมาลงทะเบียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี โถงชั้น 1 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัด หรือลงทะเบียนที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทั้ง 20 อำเภอ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ข้อมูลจาก : Facebook เทศบาลนครอุดรธานี