การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งองค์กรที่มีความเป็นอิสระ อำนาจในการเป็นตัวแทนของผู้บริโภค และการสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นายสมหวัง พ่วงบางโพ รอง ผวจ.อุดรธานี เป็นเกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา โครงการสัมมนาการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งองค์กรที่มีความเป็นอิสระ อำนาจในการเป็นตัวแทนของผู้บริโภค และการสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐ ตามมาตรา 46 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ครั้งที่ 1 โดยมีพลเอก สุชาติ หนองบัว สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานพิธีเปิดฯ ณ โรงแรมบ้านเชียง อำเภอเมืองอุดรธานี

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
- เพื่อให้บุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภคมีสิทธิในการรวมตัวกัน จัดตั้งองค์กรของผู้บริโภคเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค และองค์กรเหล่านี้สามารถรวมกันจัดตั้งเป็นองค์กรใหญ่เพื่อให้เกิดพลังในการคุ้มครองผู้บริโภคภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งองค์กรที่มีความเป็นอิสระ อำนาจในการเป็นตัวแทนของผู้บริโภค และการสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐ ตามมาตรา 46 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ให้เกิดความครบถ้วนสมบูรณ์ ตามขั้นตอนกระบวนการออกกฎหมายต่อไป

 

ข้อมูลจาก : ข่าวอุดร ออนไลน์