สปสช. ผนึกกำลัง 7 จังหวัดอีสานตอนบน ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนเสนอนโยบายพัฒนาบัตรทอง

สปสช. ผนึกกำลัง 7 จังหวัดอีสานตอนบน ลงนามบันทึกข้อตกลง mou ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนเสนอนโยบายพัฒนาบัตรทองระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสู่การปฏิบัติ

                วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น ณโรงแรมนภาลัยอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี นายแพทย์จรัญ ตฤณวุฒิพงษ์ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และประธานอนุกรรมการสื่อสารสังคมรับฟังความคิดเห็น นายชูชัย ศรชำนิ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นายอำนาจ ผการัตน์ ประธานคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 8 อุดรธานี พร้อมด้วยอนุกรรมการควบคุมสุขภาพและมาตรฐานเขต 8 อุดรธานี หน่วยงานภาคียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ 7 จังหวัดอีสานตอนบน ร่วมประชุมรับฟังและรับมอบข้อเสนอนโยบายการรับฟังความคิดเห็นผู้ให้บริการและผู้รับบริการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2560 จากผู้ให้บริการและผู้รับบริการกว่า 200 ราย

                ทั้งนี้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พศ 2545 มาตรา 18 วงเล็บ 13 กำหนดให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปปสชจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการเป็นประจำทุกปี สำหรับประเด็นการรับฟังความคิดเห็น มีจำนวน 4 ประเด็น ประกอบด้วย ประเภทและขอบเขตการบริการสาธารณสุข หรือการพัฒนาสิทธิประโยชน์ มาตรฐานการให้บริการสาธารณสุข การบริหารจัดการสำนักงาน การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน การรับรู้และคุ้มครองสิทธิ์
ข้อเสนอประเด็นสำคัญเฉพาะพื้นที่เกี่ยวกับปัญหาไตวาย เน้นพัฒนาระบบการป้องกันโรคสร้างความร่วมมือระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปัญหาการคลอดลูกต่างพื้นที่ เน้นการปรับปรุงระบบการพัฒนาคุณภาพการให้บริการทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์โดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัว และป้องกันการร้องเรียนจากการถูกเรียกเก็บเงิน และการสูญเสียจากกรณีคลอดบุตร ด้านการพัฒนาระบบบริการคนพิการและจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด
นายแพทย์ชูชัย ศรชำนิ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า การจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นเขต 8 อุดรธานี ใช้รูปแบบสมัชชาวิจารณ์ ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ได้แสดงความคิดเห็นเสนอปัญหาหรือข้อขัดข้อง จากนั้นก็เปลี่ยนจากความคิดเห็นโดยทั่วไป สู่ข้อเสนอเชิงนโยบาย ทำให้เห็นภาพการบูรณาการงานที่กว้างขวาง นำไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกันในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับประเทศ ระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ จนถึงระดับตำบล การลงนามข้อตกลงความร่วมมือนี้เพื่อประกาศเจตนารมณ์ว่าทุกฝ่ายจะร่วมกันขับเคลื่อนข้อเสนอนโยบายพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จากการรับฟังความคิดเห็นผู้ให้บริการและผู้รับบริการสู่การแก้ไขปัญหาในระดับประเทศต่อไป

ข้อมูลจาก : ฝ่ายข่าว เสียงสามยอด