อื่นๆ

ชื่อเอกสาร วันที่อับโหลด ดาวน์โหลด
ชื่อเอกสาร วันที่อับโหลด ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานจังหวัดอุดรธานี เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 2018-01-08 15:52:01
ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกาศราคาจ้างโครงการยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร การจัดงานมหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง GMS Fabric Expo 2018 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2018-01-04 09:41:29
ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานจังหวัดอุดรธานี เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560 2017-12-20 10:34:09
ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560 2017-12-20 10:32:54
ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานจังหวัดอุดรธานี เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 2017-11-17 15:46:58
ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เรื่อง การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี 2017-05-08 15:02:00
ดาวน์โหลด
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2560 2017-04-21 16:00:50
ดาวน์โหลด
รายชื่อโรงแรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรม ภายในจังหวัดอุดรธานี 2017-01-10 10:02:55
ดาวน์โหลด
การทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปี 2559 2016-04-27 11:29:34
ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 2015-10-08 16:15:28
ดาวน์โหลด
วิธีประกาศราคากลางแต่ละโครงการ 2015-10-08 16:14:26
ดาวน์โหลด
การประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 2015-10-08 16:13:05
ดาวน์โหลด