คลังข้อมูลการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี

คลังข้อมูลการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี


1 แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ประจำปี พ.ศ.2561 - 2564
  - แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ประจำปี พ.ศ.2561 - 2564 (ฉบับทบทวน 2561)
  - แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ประจำปี พ.ศ.2561 - 2564 (ฉบับทบทวน 2562)
  แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ประจำปี พ.ศ.2561 - 2565 (ฉบับทบทวน 2563)
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2561
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2562
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563 news
2 ระบบติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (PADME)
3 ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  - สำนักงบประมาณ
  - กรมบัญชีกลาง
  - สภาพัฒน์
4 รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
5 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
6 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ (ข้อมูลจาก คลังจังหวัดอุดรธานี)
  รายงานสถานะการเบิกจ่าย
  รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี
7 ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรของปี 2561 และแนวโน้มปี 2562