รายงานผลการเบิกจ่าย แผนงาน/งบประมาณ

ที่มา : สำนักงบประมาณ